Management Structure
Key Personnel

Li Yongqian

Chairman

Zhang Meng

General Manager

Huang Sheng

Executive General Manager

Huang Sui

Deputy General Manager

Mike Yuan

Deputy General Manager

页面底部区域 foot.htm